RSK GROUP Limited anti-corruptie beleid

RSK heeft als uitgangspunt om haar activiteiten op basis van ethische, professionele en wettelijke normen op een eerlijke, transparante en weloverwogen wijze  uit te voeren. De directie van RSK zal de Anti Omkoping en Corruptie procedures toetsen en verder ontwikkelen om te zorgen voor een doeltreffende verwezenlijking hiervan met het doel om een bedrijfscultuur te handhaven waarin omkoping en corruptie niet getolereerd wordt.

De inhoud van ons KAM document SHEQ OP 20 (kopie beschikbaar op aanvraag), als onderdeel van ons kwaliteitshandboek wordt door de directie onderkend en als gedragscode onderschreven voor zover het verwijst naar de Bribery Act 2010.

De directie heeft deze verklaring onder de aandacht gebracht van alle medewerkers in het Verenigd Koninkrijk en in het bijzonder de Managing Directors van alle Britse en buitenlandse bedrijven waar RSK een aandelenbelang in heeft. Alle personen zijn zich bewust van de sancties die voortvloeien op het niet naleven van de wet.

Elke omkoping en corruptie stelt de Groep, haar medewerkers en ‘business partners’ bloot aan het risico van strafrechtelijke vervolging alsmede aan het hebben van een nadelig effect op onze reputatie. Elke handeling die een onrechtmatige invloed heeft op de uitkomst van een offerte wordt niet getolereerd. Elke persoon verdacht van oneigenlijk gedrag moet worden gerapporteerd bij de Managing Director of de RSK Group Compliance Officer. Na ontvangst van een dergelijke melding zal een intern onderzoek worden uitgevoerd en geleid door de Group Compliance Officer en de Groeps Secretaris. Gedurende deze procedure kan de betrokkenen tijdelijk worden geschorst met behoud van salaris totdat het onderzoek is afgerond en de conclusies finaal zijn.

De Group Compliance Officer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de juiste controlemiddelen om de blootstelling aan de risico’s te beperken en rapporteert aan het Auditcomité, die zal toezien op de naleving hiervan namens de Raad van Bestuur.
Ter voorkoming van twijfel, zijn in het RSK Group beleid niveaus omschreven voor corporate hospitality, zowel ontvangen als aangeboden, die evenredig en in verhouding zijn met het normale  onderhouden van netwerken en het verbeteren van zakelijke relaties en daarvoor procedures vastgelegd om deze te toetsen en goed te keuren.

In de standaard voorwaarden van RSK Groep is een passage opgenomen over de naleving van de regelgeving in de Bribery Act 2010 zodat onze leveranciers, klanten, consultants en agenten (‘business partners’) zich bewust zijn van het standpunt van de Raad van Bestuur op dit onderwerp. Waar redelijkerwijs mogelijk, zal van onze zakelijke partners om een soortgelijke verklaring worden vereist.