MVO/ CO2

In de visie van RSK zijn negen “guiding principles” opgenomen die de identiteit vormen voor al het handelen van RSK Netherlands. Hieronder valt ook guiding principle 8: het bevorderen van het begrip duurzaamheid in alles wat we doen.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij RSK Netherlands hoog in het vaandel. Het leveren van kwaliteit is waar we voor staan, maar ook op maatschappelijke gebied erkennen- en nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dit doen we door bij het nemen van beslissingen naar de langetermijneffecten te kijken en niet enkel naar het financiële resultaat op de korte termijn.

CO2

In het kader van het reduceren van CO2 heeft RSK Netherlands zijn bedrijfsvoering opgesteld conform de eisen van het handboek CO2-prestatieladder van SKAO. We kijken niet alleen naar de CO2-uitstoot van onze mobiliteit, maar ook naar die van onze kantoren en andere bedrijfslocaties. Hierbij stellen we onszelf altijd de vraag of het energieverbruik verder omlaag kan en of we duurzamere energie(bronnen) kunnen inzetten en onze hoeveelheid afval verminderen en beter scheiden voor hergebruik.

Om de daad aan het woord toe te voegen heeft RSK besloten op te gaan voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Zo kunnen wij beter het begrip duurzaamheid bevorderen in alles wat we doen, maar eerst moeten we weten hoe we er voor staan.

Om inzicht te krijgen in onze CO2 uitstoot heeft RSK Netherlands voor het jaar 2018 de CO2 footprint voor het eerst vastgesteld. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (direct) en scope 2 (indirect) conform de richtlijnen van ISO 14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar. Middels de handleidingen van de SKAO betreffende de CO2-prestatieladder heeft RSK geïdentificeerd waar haar grootste belasting ligt op het gebied van CO2 emissies.

Na de identificatie van onze uitstoot hebben we emissiereductie doelen vastgesteld waardoor we stap voor stap het begrip duurzaamheid kunnen bevorderen in alles wat we doen.

Ons streven is om de CO2-uitstoot te reduceren met 40% in de periode van 2019 t/m 2025 ten opzichte van het basisjaar.

De emissie-inventaris wordt jaarlijks gemonitord met als basisjaar 2018. Zo wordt beoogd per jaar de CO2 uitstoot per scope als volgt te reduceren:

RSK Netherlands is gecertificeerd voor trede 3. De scope 3 emissies omvatten hierdoor enkel de emissies vanuit business travel dit conform SKAO handboek versie 3.1

Wij streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de noodzaak tot CO2-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden te realiseren.

Voor meer informatie over het CO2 beleid, de doelstellingen, de diverse maatregelen en de diverse initiatieven kunt u hier terecht.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terecht op de website van het SKAO https://www.skao.nl/

Mocht u het volledige bestand willen opvragen van de bestanden 1 tot en met 3, dan kunt u gebruik maken van de link onderaan deze pagina.

  1. Inventarisatie sector- en keteninitatieven
  2. Energie Management plan CO2-prestatieladder
  3. Emissie inventaris CO2-prestatieladder
  4. Footprint RSK Netherlands – 2018
  5. Footprint RSK Netherlands – 2019
  6. Footprint RSK Netherlands – 2020
  7. Footprint RSK Netherlands – 2021
  8. Emissiereductieverklaring
  9. Communicatieplan CO2-prestatieladder