MVO/ CO₂

In de visie van RSK zijn negen “guiding principles” opgenomen die de identiteit vormen voor al het handelen van RSK Netherlands. Hieronder valt ook guiding principle 8: het bevorderen van het begrip duurzaamheid in alles wat we doen.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij RSK Netherlands hoog in het vaandel. Het leveren van kwaliteit is waar we voor staan, maar ook op maatschappelijke gebied erkennen- en nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dit doen we door bij het nemen van beslissingen niet enkel te kijken naar het financiële resultaat op de korte termijn maar meer naar de langetermijneffecten en bijvoorbeeld naar samenwerking met lokale partners.

CO₂

In het kader van het reduceren van CO₂ heeft RSK Netherlands zijn bedrijfsvoering opgesteld conform de eisen van het handboek CO₂-prestatieladder van SKAO. We kijken niet alleen naar de CO₂-uitstoot van onze mobiliteit, maar ook naar die van onze kantoren, andere bedrijfslocaties en leveranciers. Hierbij stellen we onszelf altijd de vraag of het energieverbruik verder omlaag kan, of we duurzamere energie(bronnen) kunnen inzetten, onze hoeveelheid afval verminderen en beter scheiden voor hergebruik.

Om de daad aan het woord toe te voegen heeft RSK de CO₂-prestatieladder niveau 5. Zo kunnen wij beter het begrip duurzaamheid bevorderen in alles wat we doen, maar eerst moeten we weten hoe we er voor staan. Onderaan deze pagina vindt u de link naar ons meest recente certificaat.

Om inzicht te krijgen in onze CO₂ uitstoot heeft RSK Netherlands voor het jaar 2018 de CO₂ footprint voor het eerst vastgesteld. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (direct) en scope 2 (indirect) conform de richtlijnen van ISO 14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar. Middels de handleidingen van de SKAO betreffende de CO₂-prestatieladder heeft RSK geïdentificeerd waar haar grootste belasting ligt op het gebied van CO₂ -emissies.

Na de identificatie van onze uitstoot hebben we emissie reductie doelen vastgesteld waardoor we stap voor stap het begrip duurzaamheid kunnen bevorderen in alles wat we doen.

Ons streven is om de CO₂ -uitstoot te reduceren met 40% in de periode van 2019 t/m 2025 ten opzichte van het basisjaar.

De emissie-inventaris wordt jaarlijks gemonitord met als basisjaar 2018. Zo wordt beoogd per jaar de CO₂ per scope als volgt te reduceren:

RSK Netherlands is momenteel gecertificeerd voor niveau 5. Voor niveau 4 en 5 wordt ook gekeken naar de meest materiële emissies uit scope 3. Dit betreffen indirecte emissies die ontstaan zijn als gevolg van de activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie, noch worden beheerd door de organisatie. Daarnaast wordt een ketenanalyse opgesteld.  

Wij streven naar een CO₂ -bedrijfsvoering op niveau 5 van de CO₂-prestatieladder, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de noodzaak tot CO₂-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden te realiseren.

Voor meer informatie over het CO₂-beleid, de doelstellingen, de diverse maatregelen en de diverse initiatieven kunt u hier terecht.

Voor meer informatie over de CO₂-prestatieladder kunt u terecht op de website van het SKAO https://www.skao.nl/.

Mocht u het volledige bestand willen opvragen van de bestanden 1 tot en met 4, dan kunt u gebruik maken van de link onderaan deze pagina.

 1. Inventarisatie sector- en keteninitatieven
 2. Ketenanalyse
 3. Energie Management plan CO2-prestatieladder
 4. Emissie inventaris CO2-prestatieladder
 5. Footprint RSK Netherlands – 2018
 6. Footprint RSK Netherlands – 2019
 7. Footprint RSK Netherlands – 2020
 8. Footprint RSK Netherlands – 2021
 9. Footprint RSK Netherlands – 2022
 10. Footprint RSK Netherlands – Q1-Q2 2023
 11. Footprint RSK Netherlands – 2023
 12. Emissiereductieverklaring
 13. Communicatieplan CO2-prestatieladder
 14. Meest recente certificaat