Veiligheid bij Aannemers, Ketenaansprakelijkheid

Iedereen die met aannemers werkt, heeft de wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat deze bekwaam zijn en zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Wanneer aannemers op uw bedrijf werkzaam zijn, moet u deze vooraf informeren over alle veiligheids- en gezondheidsaspecten en ervoor zorgen dat hun werk wordt gecoördineerd met die van andere aannemers, uw eigen medewerkers en uw klanten.

Onder de huidige wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, is het uw verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u een effectief aannemers managementsysteem bezit.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen (Bedrijfs RI&E). Een formele RI&E toets is verplicht indien er 25 medewerkers of meer zijn.

Vanuit het Arbobesluit, Afdeling Bouwproces hebben opdrachtgever en aannemers de verplichting om bij ieder project een Veiligheids- & Gezondheidsdossier (V&G dossier) op te stellen. Een onderdeel van het dossier is het V&G plan met een Project RI&E, dat zowel voor de ontwerp- als de uitvoeringsfase opgesteld moet worden.

In de ontwerpfase wordt gekeken naar de risico’s voor veiligheid en gezondheid tijdens de (bouw)uitvoerings- en gebruiksfase. Voor de uitvoeringsfase moet de hoofdaannemer de risico’s uit het V&G dossier ontwerpfase vertalen naar maatregelen voor de uitvoeringsfase. Deze worden vervolgens omschreven in de Project RI&E.

RSK kan u van dienst zijn met:

  • Geaccrediteerde gezondheids- en veiligheidsadviseurs diensten;
  • Opstellen (deel) V&G plannen;
  • Bedrijfs RI&E;
  • Project RI&E ontwerp- en/of uitvoeringsfase;
  • Training op locatie toegespitst op de dagelijkse praktijk van aannemers zodat er wederzijds begrip ontstaat over de eisen en knelpunten;
  • Assistentie bij de ontwikkeling van het controle- en beheerssysteem en deze integreren in uw kwaliteitssysteem;
  • Hulp bij audits van aannemers en het ontwikkelen van een geaccrediteerde leverancierslijst;
  • Locatie audits en inspecties om te zorgen voor naleving en het identificeren van verbeteringen.