Geohydrologisch onderzoek en advies

Geohydrologisch advies
RSK beschikt over eigen geohydrologen die in staat zijn u een bemalingsadvies te verstrekken voorafgaand aan graafwerkzaamheden. Het bemalingsadvies dient als basisdocument voor de aanvraag van vergunningen, meldingen en verzekeringen. Het advies bevat onder andere een analyse van de lokale grondwaterstanden en geohydrologische situatie, een prognose van het benodigde debiet en een verkenning van de omgevingseffecten. De prognose van het debiet en het verwachte waterbezwaar worden getoetst aan regelgeving. Onze geohydrologen zijn ook in staat om stromingsmodellen te genereren van het grondwater en verspreidingsrisico’s van verontreiniging via het grondwater in beeld te brengen.

Desgewenst kan het bemalingsadvies worden gecombineerd met ontgravingsplannen voor bijvoorbeeld riool herstructurering, bodemsanering of tankvervanging. Naast advies ten aanzien van een voorgenomen ontgraving kunnen wij ook de beïnvloeding inschatten van een bemaling op in de omgeving aanwezige open bodemenergiesystemen of tussen open bodemenergiesystemen onderling. Ook dimensioneren en optimaliseren wij grondwateronttrekkingen ten behoeve van het beheersen en/of saneren van grondwaterverontreinigingen.

Geohydrologisch onderzoek
In het kader van geohydrologisch onderzoek kan RSK de uitvoering verzorgen van verschillende typen boringen (hand, avegaar, guts en puls), sonderingen, het plaatsen van peilbuizen, waterpassingen, grondwaterstandmetingen, het bepalen van de doorlatendheid van de bodem (met constant-head en falling-head proeven) en het begeleiden en uitwerken van pompproeven.

De werkgebieden van RSK op het gebied van geohydrologie zijn:

▪ Bodemsaneringsonderzoek

▪ Numerieke grondwater modellen

▪ Verspreidingsrisico analyses

▪ Bemalingsadviezen en strategieën

▪ Bepalen van opbarst- en opdrijfrisico

▪ Onderzoek en advies ten behoeve van bodemenergiesystemen (WKO)

▪ Grondwateronttrekkingen optimaliseren

▪ Verzorgen van verschillende typen boringen (hand, avegaar, guts en puls)

▪ Plaatsen van peilbuizen

▪ Sonderingen

▪ Grondwaterstand metingen (Hydro census onderzoeken)

▪ Monitoring grondwaterkwaliteit

▪ Doorlatendheid/Infiltratie bepalingen

▪ Constant-head en falling head proeven

▪ Pompproeven en aquifer parameterbepalingen

▪ Stortplaats onderzoeken

▪ Chemische contaminatie onderzoeken

RSK is op het gebied van geohydrologie werkzaam in de volgende sectoren:

▪ Bouw

▪ Energie

▪ Gezondheid en Veiligheid

▪ Milieu

▪ Olie en gas

▪ Transport

▪ Chemie

▪ Risicobeheer

▪ Industrieel

Meer informatie over wat onze geohydrologen voor u kunnen betekenen? Mail dan naar geohydrologie@rskgroup.nl.

Download hier onze geohydrologie brochure!