Ecologie

De kerndiensten bestaan uit:

  • Ecologische Quickscan/Natuurtoets
  • Ecologisch soortgericht onderzoek
  • Ecologische inventarisaties
  • Ecologisch werkprotocol
  • Stikstofdepositie berekeningen m.b.v. AERIUS calculator
  • Advies over houtopstanden
  • Advies wetgeving en beleid
  • Monitoring, beheer en onderhoud
  • Aanvragen vergunningen en ontheffingen

Ecologie en Stikstof

Bijna elk project of ontwikkeling heeft een effect op de natuur. In Nederland is het onder de Wet natuurbescherming verplicht om deze effecten in kaart te brengen en eventueel te melden of vergunningen  aan te vragen. RSK kan u helpen bij het toetsen van de natuurwetgeving, adviseren over het beleid, het opstellen van beheerplannen en ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen of ontheffingen. Mede door ons netwerk, kan RSK effectief en kwalitatief ondersteunen bij zowel grote nationale of regionale projecten als individuele ontwikkelingen.

RSK helpt u bij het identificeren en beheren van ecologische risico’s die uw projecten of ontwikkelingen beïnvloeden. We doen dit door gezamenlijk het project en de doelstelling te bespreken en u pragmatisch en doelmatig te adviseren over de mogelijkheden op het gebied van ecologie en stikstof. Ons team bestaat uit zeven ecologen in Nederland en meer dan 200 collega’s in het buitenland. Wij beschikken over ruime ervaring en werken samen met u, binnen de wettelijke kaders, aan de beste oplossing voor uw project met respect voor omgeving en milieu.

RSK is thuis in de Wet natuurbescherming, Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000, Kader Richtlijn Water, houtopstanden, stikstofdepositie (AERIUS), waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast kunnen wij deze ecologische kennis combineren met onze ruime expertise in veldwerkonderzoek en andere vakgebieden binnen RSK Netherlands, zoals onder andere milieuhygiënisch-, geotechnisch- en geohydrologisch bodemonderzoek.

Stikstofdepositie en AERIUS calculator

De stikstofhoudende moleculen stikstofoxide en ammoniak, respectievelijk afkomstig uit vooral verbrandingsmotoren en veeteelt, zijn voedingsbronnen voor de natuur. Deze vormen echter een bedreiging voor de van nature voedselarme Natura 2000 gebieden. De Nederlandse Natura 2000 zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming.

Iedere vorm van stikstofdepositie op een beschermd natuurgebied is in principe vergunningplichtig. Dit betekent dat een project een stikstofbijdrage mag hebben van <0,00 mol/ha/jr in omringende Natura 2000. RSK kan deze berekening uitvoeren en rapporteren met behulp van de AERIUS calculator. Indien de stikstofdepositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jr kan RSK ondersteuning bieden in de vergunningaanvraag, of advies geven over intern of extern salderen.

Quickscan natuurtoets

Door middel van een verkennend onderzoek, een Quickscan natuurtoets, kan in een kort tijdsbestek worden onderzocht of een ontheffingen, vergunningen of andere maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot beschermde gebieden, flora en fauna. Er wordt vastgesteld of het plangebied binnen een beschermd natuurgebied valt. Daarnaast maakt RSK gebruik van beschikbare verspreidingsdata van beschermde soorten en een veldonderzoek naar de habitatsgeschiktheid  om de aanwezigheid van beschermde soorten op en rondom het plangebied vast te stellen. Wanneer er niet kan worden uitgesloten dat er beschermde flora of fauna voor kan komen, wordt advies gegeven over het beleid en soortgericht vervolgonderzoek. Denk hierbij aan beschermde soorten zoals vleermuizen of vogels, maar ook minder bekende soorten zoals een wespenorchis of een rivierrombout.

Ecologisch soortgericht onderzoek

RSK Netherlands heeft een netwerk van nationale en internationale specialisten met een brede kennis over plant- en diersoorten. Hiermee kunnen wij soortgericht onderzoek doen en advies geven over het beheren van de  beschermde soorten. RSK denkt mee over werkbare oplossingen binnen de geldende regels en wetgeving of leveren een ecologisch werkprotocol, waarin wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om effecten op beschermde soorten te mitigeren.

Voor sommige soortgroepen kan onderzoek slechts in een bepaalde periode van het jaar worden uitgevoerd. Voor andere soortgroepen kan een onderzoek een lange looptijd hebben van bijna een jaar. In de brochure kunt u de mogelijke toetsingsperiode van enkele soorten bekijken. Het is daarom van belang reeds in een vroeg stadium met ecologisch onderzoek te starten. Hiermee wordt imagoschade en vertragingen aan het project, of erger, voorkomen.

Houtopstanden

Met een houtopstand wordt bedoeld een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte grond beslaat van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. Voor het kappen of rooien van houtopstanden is vaak een melding bij de provincie of een vergunning nodig. Daarnaast hebben de gemeentes de zorgplicht om de bomen in goede conditie te houden door deze te inspecteren, te inventariseren en te monitoren. RSK kan hier ondersteuning bieden, onder andere door te adviseren over onderhoudsmaatregelen van houtopstanden of aanvraag van vergunning of ontheffingen.

Meer informatie over wat onze ecologen voor u kunnen betekenen? Mail dan naar ecologie@rskgroup.nl

Download hier onze ecologie brochure!