Bodemonderzoek

De kerndiensten bestaan uit:

  • historisch vooronderzoek
  • milieukundig bodemonderzoek
  • partijkeuringen grond
  • waterbodemonderzoek
  • asbest in grond onderzoek
  • advisering op het gebied van geohydrologie

Historisch vooronderzoek

RSK beschikt over deskundigen voor het uitvoeren van onderzoek naar historisch bodemgebruik. Het historisch onderzoek dient als basis voor milieukundig bodemonderzoek.
Historisch (voor)onderzoek is niet alleen een belangrijke fase binnen het reguliere milieukundige bodemonderzoek, ook bij partijkeuringen en onderzoek naar asbest in grond zal er eerst gekeken worden naar het bodemgebruik in het verleden.
Historisch bodemonderzoek heeft als doel vast te stellen of op een locatie in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden en zo ja, welke invloed deze activiteiten gehad kunnen hebben op de bodemkwaliteit.
RSK voert het onderzoek uit conform de NEN 5725, een richtlijn specifiek opgesteld voor het uitvoeren van historisch bodemonderzoek.
Onze expertise wordt ook gebruikt voor inventarisatieprojecten (Due Diligence) naar bedrijfsterreinen en gebiedsgerichte projecten zoals bijvoorbeeld wijkgericht en bij onderzoeken in het kader van bedrijfsovernames.

Milieukundig bodemonderzoek

RSK voert sinds de oprichting in 1990 milieukundig bodemonderzoek uit, zowel het veldwerk als de rapportage en het bijbehorende advies gebeurt door onze eigen gecertificeerde mensen.
Milieukundig bodemonderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Onze onderzoeken worden uitgevoerd volgens de geldende normen en richtlijnen, onder meer de NEN 5740. Op basis van deze onderzoeken kan RSK uw vragen met betrekking tot de samenstelling, kwaliteit en inrichting van de bodem beantwoorden.
Er zijn verschillende aanleidingen voor milieukundig bodemonderzoek,bijvoorbeeld wanneer een locatie een nieuwe bestemming (herinrichting) krijgt, of wanneer een nieuw pand wordt gebouwd op een locatie. In dergelijke gevallen zal de overheid vragen om de nul- of eindsituatie van de bodemkwaliteit vast te laten leggen. Privaatrechtelijk kan een bodemonderzoek echter ook gewenst zijn. Te denken valt aan het vastleggen van de bodemkwaliteit bij start of beëindiging van een huurcontract of bij de aankoop van (bedrijfs)terreinen. Bij nieuwe initiatieven in en op de bodem is vroegtijdig inzicht in de inrichting en de eigenschappen van de bodem cruciaal voor de uitwerking en realisatie van uw plannen.
Voor de uitvoering van de diverse bodemonderzoeken heeft RSK ervaren deskundigen in huis die uw wensen en voorgenomen werkzaamheden kunnen begeleiden en adviseren met uw planning. Al het veldwerk wordt uitgevoerd met ons eigen materieel volgens de vereiste richtlijnen en protocollen. RSK heeft een veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan de eisen van de VCA-P en ISO 45001. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van de NEN- en ISO 14001 – 9001. Chemische analyses van grond, grondwater en lucht worden uitbesteed aan erkende laboratoria.
De analyseresultaten worden getoetst aan de eisen zoals opgenomen in lokale, regionale of landelijke wetgeving. Op basis van de huidige situatie en uw plannen wordt advies gegeven over de mogelijkheden en aandachtspunten. Hierbij maken wij gebruik van “Conseptual Site Models” (CSM) waarmee de blootstellingrisico’s op een vereenvoudigde wijze kunnen worden weergegeven en een “Risk Based Approach” (RBA) waarmee verontreinigingssituaties beter kunnen worden geklassificeerd op ernst en urgentie. Op deze manier zijn wij in staat om u op een weloverwogen en onderbouwde wijze inzicht te verstrekken in de te nemen vervolgstappen en kosten voor de realisatie van uw project.

Partijkeuringen grond (In-situ en Ex-situ)

Ook voor partijkeuringen (kwaliteitsbepalingen) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit kunt u terecht bij RSK. De bemonstering van een partij grond wordt uitgevoerd conform protocol 1001 en de analyses conform de AP04-richtlijnen. Op basis van de analyseresultaten wordt een uitspraak gedaan over de kwaliteit en toepasbaarheid van de partij grond.
Het maakt hierbij niet uit of u inzicht wilt hebben in de toepasbaarheid van een partij grond die nog ontgraven moet worden (In-situ), of dat deze partij zich reeds in een depot bevindt (Ex-situ).

Waterbodemonderzoek

Met het in werking treden van de Waterwet is de regulering van het beheer van de waterbodem een integraal onderdeel van het gehele watersysteembeheer geworden. RSK voert werken uit in alle aspecten van waterbodembeheer. Een verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de NEN5720. Voordat het verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd, dient eerst een (historisch) vooronderzoek te worden uitgevoerd volgens de NEN5717. Een verkennend onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning indicatief inzicht te krijgen over de kwaliteit van de waterbodem. Na uitvoering van een verkennend onderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden voor verspreiding/toepassing van de aanwezige baggerspecie uit een watergang. RSK kan u tevens van dienst zijn in de begeleiding en directievoering bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden.
Asbest in grond onderzoek
Bij verkennend bodemonderzoek moet expliciet worden ingegaan op de vraag of er wel of niet asbest op de onderzoekslocatie aanwezig is of zou kunnen zijn (geweest). In het onderzoeksrapport moet worden gemotiveerd op grond van welke informatie en/of onderzoeken deze conclusie wordt getrokken.
Bij de beoordeling van het bodemonderzoek wordt gekeken of de aanwezigheid van asbest door middel van een gedegen historisch vooronderzoek en eventueel vervolgonderzoek aan de orde is gekomen. Dit verklaart het belang van een historisch vooronderzoek. Het vooronderzoek moet voldoen aan de NEN 5725, aangevuld met het asbestvooronderzoek zoals beschreven in de NEN 5707.

Bij een verkennend bodemonderzoek op asbest-onverdachte locaties wordt de NEN 5740 gevolgd, waarbij in het veld en bij het uitvoeren van de boringen visueel gelet moet worden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem.

Bij een verkennend bodemonderzoek op asbestverdachte locaties moet naast de NEN 5740 aanvullend gewerkt worden conform de NEN 5707 (asbest in grond).

Geohydrologie

RSK beschikt over eigen geohydrologen die in staat zijn u een bemalingsadvies te verstrekken voorafgaand aan graafwerkzaamheden. Het bemalingsadvies houdt ook rekening met eventuele zettingsrisico’s en dient als basisdocument voor de aanvraag van vergunningen, meldingen en verzekeringen. Onze geohydrologen zijn ook in staat om stromingsmodellen te genereren van het grondwater en verspreidingsrisico’s van verontreiniging via het grondwater in beeld te brengen.

Bodemonderzoek Voormalige Industriële Locaties (Brownfields)

Bij herontwikkeling van een industriële locatie (Brownfield), is het van belang dat alle onderzoeken en evaluaties van saneringen aan de vereiste normen voldoen.
RSK voert alle onderzoeken zelfstandig uit. Onze adviseurs zullen indien nodig contact onderhouden met het bevoegd gezag en locale instanties met betrekking tot specifieke eisen voor individuele locaties.

Het onderzoek begint vaak met een deskstudie (fase 1) waarin de volledige geschiedenis van de locatie en de verontreiniging die aanwezig zijn door het voormalige gebruik inzichtelijk worden.
Een locatie onderzoek (fase 2) volgt, dat bestaat uit proefputten, boringen, etc. om bodem en watermonsters te verzamelen voor analyse en bepaling van de risico’s.
Fase 3 omvat het opstellen van een saneringsplan en toezicht (milieukundige begeleiding) op de saneringswerkzaamheden en het valideren (milieukundige verificatie) hiervan.
Nadere informatie

Voor extra informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.